Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Ouders en Da Vinci Berkelland

Da Vinci Berkelland hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Opvoeding en verzorging is primair een taak van ouders. De school tracht hier een wezenlijke bijdrage aan te leveren. De school is gebaat bij een goed contact met de ouders. Dit contact vindt op diverse momenten en manieren, zoals de driehoeksgesprekken 3x per jaar en de nieuwsbrief aan het begin van iedere maand, plaats. Leerkrachten stellen dergelijke contacten erg op prijs, uiteraard altijd buiten de lestijden om.

De school heeft een aantal formele en informele momenten per jaar, waarbij de ouders betrokken worden bij de school.

Er is een communicatieplan opgesteld. Dit om duidelijk aan te geven wat van school en ouders mag worden verwacht omtrent dit onderwerp. Het plan ligt ter inzage op school en zal ook op de website geplaatst worden.